60 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM 0919 426 333 (Mr. Hiển) lienhe@ketoansaigon.com.vn
Trang chủ » GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp giúp bạn hoàn tất quá trình xử lý hồ sơ để có thể chính thức khép lại hoạt động của doanh nghiệp mình trong thời gian ngắn và không phát sinh vấn đề.
Giải thể doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân chính là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta khi muốn dừng hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp, nhanh chóng mà không quá rắc rối với các thủ tục pháp lý chồng chéo phức tạp.
  • Giải thể công ty cổ phần Bạn đang băn khoăn về việc muốn giải thể công ty cổ phần của mình? Dịch vụ giải thể công ty cổ phần chính là giải pháp tốt nhất...
  • Giải thể công ty TNHH Doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động vì bất cứ lý do gì, bạn không biết tiến hành thủ tục giải thể như thế nào? Hãy...
  • Giải thể chi nhánh Bạn cần chấm dứt hoạt động một chi nhánh của doanh nghiệp mình vì bất cứ lý do gì, dịch vụ giải thể chi nhánh chính là giải pháp...
  • Giải thể văn phòng đại diện Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện công ty thực hiện thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn nhất cho nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

Sẽ chẳng ai muốn giải thể doanh nghiệp của mình, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà ta buộc lòng phải tiến hành quy trình này. Khi đó, việc cần làm đó chính là thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy trình của pháp luật. Khi đã thỏa mãn điều kiện cũng như hoàn thành thủ tục thì ta có thể chính thức giải thể doanh nghiệp của mình.

Chúng ta có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau như không thể hoặc không muốn tiếp tục kinh doanh, kinh doanh thua lỗ không có hiệu quả, không còn đủ vốn,.. Tuy nhiên dù là bất cứ lý do nào thì quy trình giải thể cũng cần được tiến hàng hợp pháp và thỏa mãn đủ các điều kiện.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi thỏa mãn được những điều kiện đã được quy định, điều kiện này xoay quanh các vấn đề về nợ nần, tài sản của doanh nghiệp khi hoạt động.

- Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

- Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Nếu chưa thỏa mãn được những điều kiện này thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Các khoản nợ khác.

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp, nếu bạn đang muốn tiến hành nhưng cảm thấy nó quá phức tạp hay mất thời gian, hãy để dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Kế toán Sài Gòn giúp bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề có liên quan đến hoạt động này.

Copyright © 2016 by ketoansaigon.com.vn
Developed by Saigon Hitech